Välkommen till Skadeståndskollegiet

Skadeståndskollegiet är ett samarbete mellan ett antal specialister inom skadeståndsrätt, personskaderätt och försäkringsrätt. Kollegiet har för närvarande femton medlemmar spridda över landet från Malmö till Umeå och som enbart eller i stor utsträckning företräder enskilda skadelidande mot främst försäkringsbolag.

Kollegiets historia tog sin början under våren 1995 då tre kvinnliga advokater som arbetade med personskador såg ett behov av samverkan mellan advokater och jurister verksamma inom samma område. En kort tid efter deras första möte hade ytterligare fyra advokater visat intresse för en samverkan. Den 24 november 1995 hölls det första sammanträdet då arbetsformerna och målsättningen grundlades. En av de första åtgärderna var att informera Advokatsamfundet om Skadeståndsguppens sedermera Skadeståndskollegiets existens och dess målsättning att verka för tillvaratagande av skadelidandes rätt gentemot främst trafikförsäkringsgivare. Efter hand har detta utvecklats till att omfatta skadefall som uppkommer i alla tänkbara situationer till exempel arbetsskador, olycksfall, skadefall i samband med brott och inte minst skador som inträffar inom vården såväl privat som offentlig.

Skadeståndskollegiets medlemmar har företrätt skadelidande i ett mycket stort antal rättegångar och även vid skaderegleringen efter uppmärksammade händelser som Gottröraolyckan, Estoniaolyckan, narkolepsifallen efter svininfluensavaccinet m m.

Målsättning

  • Tillvara skadelidandes ekonomiska intressen
  • Vara ett kvalificerat forum för frågor rörande personskadereglering
  • Påverka rättsutvecklingen och att vara ett remissorgan i frågor rörande skadestånd, personskador och personskadereglering
  • Med regelbundna seminarier öka medlemmarnas kompetens inom skadeståndsområdet

Vad gör vi?

Medlemmarna i Skadeståndskollegiet företräder i första hand privatpersoner som råkat ut för till exempel en trafikolycka, en felbehandling inom sjukvården eller åsamkats en läkemedelsskada. Vi biträder även i ärenden som gäller sjukersättning, sjukpenning eller arbetsskador där Försäkringskassan är motpart.

En stor andel av de ärenden där vi företräder privatpersoner gäller trafikskador där motparten är ett försäkringsbolag. När det gäller trafikskador svarar, med få undantag, försäkringsbolagen för den skadelidandes ombudskostnader.

Ofta leder en skada till att den skadelidande inte kan arbeta i samma omfattning som före skadefallet. Om den skadelidande blir delvis arbetsoförmögen kanske han eller hon måste byta arbete varvid det krävs återkommande kontakter och samverkan mellan såväl arbetsgivaren som Försäkringskassan och ofta även Arbetsförmedlingen. Utöver dessa omfattande kontakter med olika institutioner och tjänstemän måste den skadade ha återkommande kontakter med husläkare liksom specialistläkare för t ex rehabilitering, intygsgivande och liknade. Även i dessa sammanhang kan vi, i de flesta fall, medverka i kontakterna mellan de olika parter som är engagerade i skadefallet.

Kontakta någon av Skadeståndskollegiets medlemmar om du behöver juridisk hjälp i ett sådant ärende.

Medlemmar

Nedan finner du kontaktuppgifter till samtliga medlemmar. Du kan även visa en utskriftsvänlig variant.

Båstad

Malin Christensson
Advokat
Advokatbyrån Tove Rolfsdotter AB

0431 - 109 82

Falun

Catharina Wikner
Advokat
Advokatfirman Wikner KB

023 - 70 54 40

Mats Wikner
Advokat
Advokatfirman Wikner KB

023 - 70 54 40

Göteborg

Tove Rolfsdotter
Advokat
Advokatbyrån Tove Rolfsdotter AB

031 - 700 14 20

Lund

Silvia Widén
Advokat
Advokatbyrån Widén AB

046 - 10 25 16

Malmö

Monique Carden
Advokat
Kron Advokater AB

040 - 627 07 21

Victor Gullers Ahlin
Advokat
Kron Advokater AB

040 - 627 07 27

Norrtälje

Veronica Johansson
Advokat
Advokatbyrå Roder AB

0176 - 183 10

Piteå

Magnus Forsman
Advokat
Advokatbyrån Kaiding

070 - 710 57 41

Stockholm

Anders Rosenhall
Advokat
Legare Advokatbyrå AB

08 - 442 91 80

Christer Magnergård
Advokat
Advokatfirman Magnergård & Partner AB

08 - 564 10 55

Christina Marmolin
Advokat
Advokatbyrå Christina Marmolin AB

08 - 766 03 50

Emelie Righammar
Advokat
Atlas Advokater

08 - 684 429 02

Sten Broman
Advokat
Advokaterna Liman & Partners AB

08 - 671 60 04

Thomas Johanson
Advokat
Legare Advokatbyrå AB

08 - 442 91 80

Västerås

Anders Rosenhall
Advokat
Legare Advokatbyrå AB

021 - 380 800